گزارش تصویری: کــو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

در کارگه کوزه گری رفتم دوش

دیدم دوهزار کوزه گویا و خموش

ناگاه یکی کوزه برآورد خروش

کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش؟