لیست تماس اداره کل

ریاست

فکس : 37603425

37603424

معصومی

107

حیدر ابادی

106

 

 

 

 

 

 

بابا گل زاده

123

دهقان

107

مقدم

111

 

 

 

 

حراست

37603412

قاسمی

109

الحسینی

110

 

 

 

 

 

 

روابط عمومی

حیدری

444

 

 

 

 

 

 

 

 

دیوان محاسبات

حسینی

112

باقری

134

 

 

 

 

 

 

امور حقوقی

امامی

173

کبیری

173

 

 

 

 

 

 

میراث فرهنگی

کاوسی

403

گودرزی

400

امانی فر

402

فرهنگ فر

452

 

 

دفتر فنی

فداییان

132

صمدی

401

فضلی

404

 

 

 

 

صنایع دستی ( خانه زند )

37740492

7738199

بحرینی

124

حسین نژاد

119

اقلیمی

115

کهندانی

115

نظری

105

اعرابی

103

غدیری

120

افتخاری

120

 

 

 

 

گردشگری و سرمایه گذاری

37603414

34603419

وحیدی

200

نصر

222

امیرحسینی

204

بابایی

203

صالح

212

اشکوری

207

شاکر

210

ستایش

206

سید ایراهیم

208

 

 

توسعه مدیریت

37603416

علی رضایی

101

مغانلو

121

اسیادار

120

حسنی

122

نقی پور

126

خراسانی

127

طباطبایی

128

حاجی خانی

131

بهشتی پور

135

جلالی

129

نیک روز

136

امینی

140

عبدلی

116

شیرازی

116

 

 

ذیحساب و مالی

37603420

عین ابادی

119

اکبری

113

گائینی

115

راست خدیو

114

 

 

دبیر خانه

میرغیاثی

130

نادعلی

129

 

 

 

 

 

 

نقلیه

ارکیا

133

 

 

 

 

 

 

 

 

مخابرات

118