بخش جعفریه

سيماي بخش جعفرآباد

بخش جعفریه در قسمت شمال غربی شهرستان قم  واقع شده است. با بخش های خلجستان و سلفچگان همجوار است .وسعت بخش حدود 650 کیلو متر مربع و تقریبا کل منطقه مسطح وقابل کشت بوده مرکز بخش جعفر آباد شهر جعفریه  می باشد.