بخش مرکزی

موقعيت جغرافيايي و روستاهاي بخش مركزي

وسعت بخش مركزي 6473 كيلومتر و در حدود60% كل استان را در بر مي گيرد ، از نظر جغرافيايي روستاهاي بخش در 4 محور جاده كاشان ، جاده قديم قم-  تهران ، جاده سراجه و جاده كوه سفيد پراكنده مي باشند.