رود های قم

قره چای

این رودخانه از سراب های هفت عمارت، بلاغ جک، عباس آباد و پنجه علی در منطقه سربند اراک سرچشمه می گیرد و سپس وارد شهرستان اراک می شود. قره چای پس از آبیاری نمودن اراضی کشاورزی شهرستان اراک، در مسیر شرقی - غربی وارد شهرستان تفرش شده و سپس از دریافت آب رودخانه های گدار، هزلفان و با عبور از جنوب ساوه، در ناحیه ای به نام پل دلاک به قمرود پیوسته و به دریاچه قم می ریزد.