اساسنامه سازماني

اساسنامه سازماني

اساسنامه میراث فرهنگی

 

به منظور حسن اجرای قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی ومطالعه وتحقیق درآثار باقی مانده از گذشتگان جهت معرفی ارزشهای نهفته در آنها و همچنین توسعه پژوهشهای میراث فرهنگی کشور و حمایت از دستاوردهای علمی و تحقیقاتی در این زمینه بابرخورداری از توان و اطلاعات علمی از طریق استفاده هر چه مطلوبتر از امکانات بالقوهو بالفعل نیروی انسانی کارا ، آزمایشگاه ها و لوازم کتابخانه و سایر وسایل پژوهشیموجود سازمان میراث وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این اساسنامه بهاختصار پژوهشگاه نامیده می شود براساس موافقت اصولی شورای گسترش آموزش عالی تبدیلوامور آن طبق این اساسنامه اداره خواهد شد.