اساسنامه سازماني

اهداف

 انجام پژوهش به منظور حفظ و احیا و حل مسائل و مشکلات و تنگناهای میراث فرهنگی کشور وسایر اهداف مندرج در قانون تشکیل و قانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی