اساسنامه سازماني

وظايف 

 

- انجام طرح های پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای در زمینه های مربوط 

-انجام خدمات مشاوره علمی و فنی در ارتباط با برنامه های تحقیقاتی مورد نظر

- بررسی و شناسایی نیازهای گوناگون برنامه های تحقیقاتی مورد نظر در زمینه های مختلف علمی تحقیقاتی و بهره گیری مطلوب از امکانات موجود

- انجام فعالیتهای ضروری در جهت بکار گیری نتایج تحقیقات

- فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با برنامه ها و طرحهای تحقیقاتی مربوط

- بررسی و شناسایی و رفع نیازهای تحقیقاتی بخشهای تولیدی خدماتی و اجرایی  

- ایجاد ارتباط فعال و سازنده با سایر موسسات و جوامع علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور

-سایر وظائف مندرج در قانون تشکیل و قانون اساسنامه سازمان مصوب مجلس شورای اسلامی