اساسنامه سازماني

اساسنامه صنایع دستی

اهداف :  

1-       حفظ واحیا و بهبود کمی و کیفی صنایع دستی کشور

2-       ازدیاد تولید در آمد صنعتگران وجلوگیری از کم کاری وبیکاری وافزایش سطح اشتغال 

 3-       توسعه فروش وصادرات صنایع دستی ایران