اساسنامه سازماني

  وظائف :

 الف : تحقیق وبررسی درباره صنایع دستی جمع آوری اطلاعات وآمار لازم وتهیه واجرای طرحهای بهبود وتوسعه صنایع دستی

 ب: ترویج هنرهای دستی وایجاد تحول وتنوع در طرحها وتولیدات صنایع دستی با حفظ اصالت ملی ومحلی وتوسعه موارد مصرف آن

 ج : آموزش فنی وافزایش سطح مهارت و کارآیی صنعتگران صنایع دستی کشور

 د: ایجاد وتوسعه کارگاهها ومراکز تولید . تولید وفروش صنایع دستی ایران از طریق طرحهای سرمایه گذاری وناحیه ای

 ه : فراهم نمودن تسهیلات برای ایجاد وتوسعه شرکتهای تعاونی صنایع دستی کارگاهها وواحدهای تولیدی اینگونه صنایع در سراسر کشور .

 و : اعطای وام واعتبار به شرکتهای تعاونی صنایع وصنعتگران مربوط به منظور خرید مواد اولیه تهیه وتغییر ابزار کار وتوسعه ونوسازی کارگاه ها وایجاد یا توسعه مراکز فروش صنایع دستی در داخل وخارج کشور.

 ز : ایجاد نمایشگاه در داخل و خارج کشور و همچنین شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی در زمینه صنایع دستی

 ج : بازاریابی و کمک به توسعه مراکز فروش فرآورده های دستی در داخل و خارج از کشور.

ط : همکاری با سازمانهای بین المللی صنایع دستی و قبول عضویت آنها بارعایت مقررات مربوطه

ی: نظارت در حسن انجام وظائف شرکت سهامی فروشگاه مرکزصنایع دستی و راهنمایی و ارشاد در فعالیتهای مربوط و عرضه خدمات فنی جهت پیشبرد و گسترش فعالیتهای آن

ک: اجرای مصوبات شورای صنایع دستی ایران.

 ل : انجام هر گونه فعالیتی که در نیل به هدفهای سازمان کمک می کند.