اساسنامه سازماني

اساسنامه ایرانگردی و جهانگردی

الف: اداره و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ایرانگردی و جهانگردی که عبارتند از : مهمانخانه ها، مهمانسرا ها، چایخانه، استراحتگاه، اردوگاه، تاسیسات کنار دریا، حمام های آب معدنی، تاسیسات و تجهیزات مراکز ورزشی زمستانی و نظایر این تاسیسات که برای ایرانگردان و جهانگردان مناسب و لازم باشد و همچنین تامین وسایل لازم برای مسافرتهای فردی و جمعی جهانگردان ایرانی و خارجی در داخل کشور اعم از زمینی، هوایی، دریایی  و تامین خدمات جهانگردی و عملیات بازرگانی و تبلیغاتی مربوط به موضوع سازمان برای ارائه پیشرفتهای مملکتی و شناساندن تحولات و تمدن اسلامی کشور و جاذبه های جهانگردی ایران

ب : تحصیل هرگونه اعتبار وام و یا اموال منقول وغیر منقول از طریق قانونی و با رعایت مقررات مربوط اعم از معوض یا غیر معوض برای رفع احتیاجات و مقاصد سازمان

 ج : خرید و فروش اجاره و انجام معاملات نسبت به اموال منقول و غیر منقول برای بهبود و پیشرفت برنامه های سازمان با رعایت قوانین و مقررات مربوط

 د : سرمایه گذاری و مشارکت با بخش خصوصی داخلی در زمینه های مربوط به هدفهای سازمان

 و: تنظیم برنامه و تامین خدمات لازم برای انجام مسافرتهای دسته جمعی در داخل و خارج از کشور.