حراست

شرح وظايف

حفاظت از اطلاعات، اسناد، پرسنل و اماکن تحت پوشش سازمان، به منظور جلوگیری از هر گونه تهدید و خطرات احتمالی

کسب وپرورش اطلاعات و اخبار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و... سازمان و انعکاس بموقع آنها به مسئولین ذيربط

ارائه مشورتهای امنیتی و خدمات اطلاعاتی لازم به رئيس سازمان و ارائه اطلاعات به مسئولین ذی صلاح سازمان، حسب نیاز و تشخیص

بررسی صلاحیت و اعلام نظر در مورد انتصاب کارکنان در مشاغل حساس و نیز اعزام آنان به خارجاز کشور بر اساس آئین نامه ها و دستورالعملهای ابلاغ شده از سوی حراست مرکزی

ايجاد سيستم اطلاع رساني براي دريافت گزارشهاي مردمي به طور مستمر و تجزيه و تحليل آنها و اتخاذ تدابير لازم

بررسي، تهيه و اجراي طرح هاي حفاظتي و دستور العملهاي اجرايي لازم به منظور حراست و حفاظت محيطي آثار، بناها، موزه ها و مجموعه هايبا ارزش تاريخي با توجه به اولويت ها و در چارچوب مقررات، اهداف، برنامه ها و سياستهاي رئيس سازمان و همچنين نظارت بر نحوة اجراي آنها 

حفاظت داخلي از آثار،بناها و موزه ها و مجموعه هاي با ارزش تاريخي

همكاري در خصوص تحويل و برگشتاموال تاريخي و فرهنگي ايران از ديگر كشورها

تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها ودستورالعملهای حفاظت از اماکن و تاسیسات سازمان بمنظور جلوگیری از بروز هر گونه خطرو تهدید امنیتی

تهیه، ابلاغ و اجرای طرحها و دستورالعملهای حفاظت از اسنادو مدارک طبقه بندی شده سازمان به منظور تضمین حیطه دسترسی و جلوگیری از افشاء غیرمجاز آنها

تعيين صلاحيت پرسنل اعزامي به خارج از كشور و توجيه حفاظتي آنان ونيز پرسنلي كه با اتباع بيگانه ارتباط دارند

تعیین مشاغل حساس سازمان، براساس خط مشی ابلاغی حراست مرکزی

پیش بینی و پیشگیری از تحرکات ضد امنیتی ازقبیل تجمع، اعتصاب، اغتشاش و تظاهرات در اماکن تحت پوشش سازمان، با هماهنگی حراستمرکزی

شناسایی عوامل و عناصر ایجاد کننده نارضایتی، بررسی و تحلیل آنها وگزارش موارد به مراجع ذی ربط

پیشگیری از نفوذ و مقابله با توطئه های عواملضد انقلاب داخلی و خارجی در سازمان، بر اساس سیاستها و دستورالعملهای ابلاغ شده ازطریق حراست مرکزی

کنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجی در سازمان، براساس ضوابط اعلام شده از طریق حراست مرکزی و مقررات عمومي كشور

صدور کارت شناسایی برای کارکنان و مجوز تردد برای مراجعان به سازمان و اتخاذ تدابیر لازم به منظور پیشگیری از هر گونه سوء استفاده و جعل در مدارک مذکور و ترددهای غیرمجاز

کنترل و نظارت بر تردد کارکنان و مراجعان در اماکن و تاسیسات طبقه بندی شده سازمان

طبقه بندی اماکن و تأسیسات سازمان، از نظر حفاظت فیزیکی، برابرمقررات مصوب مربوط، با هماهنگی مراجع ذیربط

ایجاد و اداره دبیرخانه محرمانه و انجام امور مربوط به رمز، کشف رمز، تلگراف، تلکس و فاکس

تشکیل پرونده حفاظتی برای کارکنان و مدیران سازمان و ایجاد بایگانی محرمانه در این زمینه

تهیه شناسنامه محیطی سازمان و بهنگام نمودن اطلاعات آن در فواصل زمانی مناسب

بررسی و تجزیه و تحلیل فعالیتهای حراستهای تابعه و جمع بندی آنها به منظورتهیه بولتن در فواصل زمانی مناسب، جهت ارائه به مقامات و مراجع ذیصلاح و ذی ربط وارائه گزارش عملکرد ماهانه به وزارت اطلاعات

تهیه و ابلاغ و اجرای طرحها ودستورالعملهای آموزشی برای مدیران و کارکنان سازمان، در زمینه های حفاظتی واطلاعاتی، از طریق تشکیل کلاس، انتشار جزوات آموزشی، نمایش فیلم و پس از سیرمراحل تصویب

برنامه ریزی در جهت پشتیبانی و هدایت حراستهای تابعه و شناختنارسائیها، مشکلات و کمبودهای آنها در زمینه های آموزشی، پرسنلی و تجهیزاتی و کوششبرای رفع آنها

تهیه طرحها و دستورالعملهای دفاع غیر نظامی کارکنان سازمان،برابر مقررات دفاع غیر نظامی کشور