خدمات رفاهی

فراخوانی داده ها ...
ردیف نام واحد نشانی
1 واحد خدماتی رفاهی کچوئی کیلومتر 4 جاده اراک - لاین رفت
2 واحدخدماتی رفاهی البرزی کیلومتر 5 جاده اراک - لاین رفت
3 واحد خدماتی رفاهی حاج علی نظری کیلومتر 5 جاده اراک - لاین رفت
4 واحد خدماتی رفاهی طباطبائی کیلومتر 5 جاده اراک- لاین رفت
5 واحد خدماتی رفاهی محمد کیلومتر 5 جاده اراک- لاین رفت
6 واحدخدماتی رفاهی خرم کیلومتر6جادهاراک-لاینرفت
7 واحد خدماتی رفاهی حاج داود کیلو متر 6 جاده اراک- لاین رفت
8 واحد خدماتی رفاهی امید بخدا کیلومتر 6 جاده اراک - لاین رفت
9 واحد خدماتی رفاهی مروارید کیلومتر 20جاده اراک -لاین رفت
10 واحد خدماتی رفاهی مهدی کیلومتر 20جادهاراکمجتمعالماس فاز1- لاین رفت
11 واحدخدماتی رفاهی ایدا کیلومتر 20جاده ارک مجتمع الماس فاز2- لاین رفت
12 واحد خدماتی رفاهی میلاد کیلومتر 20جادهاراکمجتمعالماسفاز3- لاین رفت
13 واحد خدماتی رفاهی رویال کیلومتر 20جاده اراک مجتمع الماس فاز5- لاین رفت
14 واحدخدماتی رفاهی قصر کیلومتر 20جادهاراکمجتمعالماسفاز4- لاین رفت
15 واحد خدماتی رفاهی محمد کیلومتر 20 جاده اراک مجتمع الماس فاز6- لاین رفت
16 واحد خدماتی رفاهی سجاد کیلومتر 25 جاده اراک طرلاب- لاین رفت
17 واحد خدماتی رفاهی غزال کوثر کیلومتر 25 جاده اراک طرلاب- لاین رفت
18 واحد خدماتی رفاهی حلوایی کیلومتر 25جاده اراک طرلاب- لاین رفت
19 واحد خدماتی رفاهی زعفرانی کیلومتر25اراک طرلاب- لاین رفت
20 واحد خدماتی رفاهی سالار کیلومتر 25 جاده اراک طرلاب- لاین رفت
21 واحدخدماتی رفاهی ارگ کیلومتر25جادهاراکطرلاب-لاین رفت
22 واحد خدماتی رفاهی علی کیلومتر 28جاده اراک - لاین برگشت
23 واحدخدماتی رفاهی مجید کیلومتر 26 جاده اراک لاین برگشت
24 واحد خدماتی رفاهی عدالت فرد کیلومتر25 جاده اراک طرلاب- لاین برگشت
25 واحد خدماتی رفاهی علی بابا کیلومتر 8 جاده اراک لاین برگشت
26 واحد خدماتی رفاهی دوستان کیلومتر 7 جاده اراک- لاین برگشت
27 واحدخدماتی رفاهی توحید کیلومتر 7 جاده اراک- لاین برگشت
28 واحد خدماتی رفاهی سیمرغ کیلومتر 6 جاده اراک- لاین برگشت
29 واحد خدماتی رفاهی محمد کیلومتر6 جاده اراک– لاین برگشت
30 واحد خدماتی رفاهی حسینی کیلومتر 7 جاده اراک-لاین برگشت