پارکهای بازی

فراخوانی داده ها ..
ردیف نام نوع نشانی
1 پارک بازی بوستان هاشمی پارک بازی انتهای 75 متری عماریاسر بوستان هاشمی
2 پارک بازی بوستان نرگس پارک بازی 45 متری صدوق بوستان نرگس
3 پارک کوهستان پارک بازی شهر کهک روستای میم مقابل کشتی آبی