چلوکبابی،رستوران،پذیرایی،سفره خانه،ساندویچی

فراخوانی داده ها ...
ردیف نام واحد نو ع واحد نشانی
1 رستوران عمو حسن رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر25جاده اراک طرلاب- لاین رفت
2 رستوران ماهان رستوران ها و اماکن پذیرایی سلفچگان منطقه ویژه اقتصادی
3 رستوران شکوفه رستوران ها و اماکن پذیرایی سلفچگان جنب میدان
4 رستوران حقیقت رستوران ها و اماکن پذیرایی سلفچگان نرسیده به پمپ بنزین- لاین رفت
5 رستوران ناصر رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر 8 جاده اراک لاین رفت
6 رستوران گل مریم رستوران ها و اماکن پذیرایی خلجستان جاده تفرش روستای میدانک مقابل پمپ بنزین
7 رستوران البرز رستوران ها و اماکن پذیرایی بلوار امین نبش ک 47
8 رستوران دامداران رستوران ها و اماکن پذیرایی داخل شهرک دامشهر
9 رستوران سه کاج رستوران ها و اماکن پذیرایی جاده قدیم اصفهان جنب پمپ بنزین علی آباد نیزار
10 رستوران یاس آذری رستوران ها و اماکن پذیرایی جاده قدیم قم- اصفهان سه راهی نیزار
11 رستوران ارمغان رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر 15جاده قدیم قم - تهران – لاین برگشت
12 رستوران سنتی نخل رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر8 جاده قدیم کاشان- لاین رفت
13 رستوران نبش شکوهیه رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلو متر 6 جاده قدیم قم-تهران - نبش شکوهیه
14 رستوران کوشک نصرت رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر 50 جاده قدیم قم – تهران – لاین برگشت
15 رستوران گلستان رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر 30جاده قدیم قم – تهران – لاین رفت
16 رستوران شکوهیه رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر 12 جاده قدیم قم – تهران- داخل شهرک
17 رستوران صحرا رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر 45جاده قدیم قم – تهران- لاین رفت
18 رستوران مرکزی رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر 40جاده قدیم قم-تهران-لاین برگشت
19 رستوران بهاران رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر 20جاده قدیم قم-تهران-لاین برگشت
20 رستوران متقی رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر40جاده فدیم قم- تهران-لاین برگشت
21 رستوران حضرتی رستوران ها و اماکن پذیرایی شهر سلفچگان قبل از میدان- لاین رفت
22 رستوران گل یاس رستوران ها و اماکن پذیرایی جمکران مجتمع 15شعبان زیر زمین پ 174
23 رستوران گل نرگس رستوران ها و اماکن پذیرایی جمکران مجتمع 15 شعبان زیر زمین پ145
24 رستوران امیر آباد رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلو متر55 جاده قدیم قم -تهران بعد از پاسگاه کوشک نصرت
25 چلوکبابی گل فیروز آباد رستوران ها و اماکن پذیرایی سلفچگان کیلومتر 5 جاده قدیم ساوه سمت چپ
26 چلو کبابی دامداران رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلو متر 13جاده ساوه- دامشهر روبه روی پاسگاه
27 چلو کبابی بهتری رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلومتر 40جاده قدیم قم-تهران- لاین رفت
28 چلو کبابی صداقت رستوران ها و اماکن پذیرایی جعفریه کمربندی شهید بهشتی پ481
29 چلو کبابی علی آباد رستوران ها و اماکن پذیرایی کیلو متر 55 جاده قدیم قم- تهران - لاین برگشت
30 چلوکبابی فخاری رستوران ها و اماکن پذیرایی جاده قدیم کاشان روستای لنگرود- لاین رفت
31 پذیرایی گلستان رستوران ها و اماکن پذیرایی روستای ورجان- لاین رفت
32 پذیرایی فراهانی رستوران ها و اماکن پذیرایی سلفچگان نرسیده به میدان سمت چپ- لاین برگشت
33 پذیرایی گلستان پذیرایی روستای ورجان- لاین رفت
34 پذیرایی فراهانی پذیرایی سلفچگان نرسیده به میدان سمت چپ- لاین برگشت
35 واحد پذیرایی سپیده سحر پذیرایی کیلو متر 6 جاده اراک لاین برگشت
36 مجموعه پذیرایی باغ فردوس مجموعه های پذیرایی بخش کهک روستای میم
37 مجموعه پذیرایی ارگ سالاریه مجموعه های پذیرایی بلوار امین نبش سالاریه
38 مجموعه گردشگری یاس مجموعه های پذیرایی بخشکهکروستایورجانروبرویمخابرات
39 مجموعه گردشگری پاسنگان مجموعه های پذیرایی کیلومتر20جاده قدیم قم –کاشان- لاین رفت
40 مجموعه شهر بازی شادی مجموعه های پذیرایی خ اراک جنب پل نیروگاه
41 مجموعه دشت بهشت مجموعه های پذیرایی بخش کهک روستای فردو جاده وسف احمد اباد
42 مجموعه نگین مجموعه های پذیرایی کیلومتر 4 جاده اراک - لاین برگشت
43 مجموعه پذیرایی شهر مجموعه های پذیرایی انتهای رودخانه مجتمع –پارک سوار شمالی
44 سفره خانه باغ صبا سفره خانه 45متری صدوق- خ بوعلی سینا پلاک 13
45 سفره خانه یاد ایام سفره خانه آب انبار بازار کهنه پلاک 264
46 سفره خانه عقیق سفره خانه خ سمیه بین کوچه 10-12
47 سفره خانه ایلیا سفره خانه شهر قنوات - روبروی پمپ بنزین
48 سفره خانه سنتی ایلیا سفره خانه شهر قنوات - روبروی پمپ بنزین
49 سفره خانه سنتی ایران زمین سفره خانه بلوار غدیر بعد از دور برگردان پردسیان سمت راست
50 سفره خانه شبستان سفره خانه میدان 72 تن پارک لاله
51 چلوکبابی گل فیروز آباد چلوکبابی سلفچگان کیلومتر 5 جاده قدیم ساوه سمت چپ
52 چلو کبابی دامداران چلوکبابی کیلو متر 13جاده ساوه- دامشهر روبه روی پاسگاه
53 چلو کبابی بهتری چلوکبابی کیلومتر 40جاده قدیم قم-تهران- لاین رفت
54 چلو کبابی صداقت چلوکبابی جعفریه کمربندی شهید بهشتی پ481
55 چلو کبابی علی آباد چلوکبابی کیلو متر 55 جاده قدیم قم- تهران - لاین برگشت
56 چلوکبابی فخاری چلوکبابی جاده قدیم کاشان روستای لنگرود- لاین رفت
57 ساندویج مهدی ساندویچی قم جمکران مجتمع 15 شعبان طبقه همکف پ 93
58 ساندویچ سبز ساندویچی سلفجگان نرسیده به پمپ بنزین جنب بانک کشاورزی
59 سا ندویچ موعود ساندویچی جمکران مجتمع 15 شعبان پ133
60 ساندویچ گل مریم ساندویچی جمکران مجتمع 15 شعبان –زیر زمین
61 ساندویچ یاس ساندویچی سلفچگان جنب بانک کشاورزی- لاین رفت
62 ساندویچ ممتاز ساندویچی سلفچگان نرسیده به پمپ بنزین- لاین رفت
ردیف نام واحد نو ع واحد نشانی