آمار و فن آوري اطلاعات

 
نيازسنجي سخت افزاري و نرم افزاري اداره كل 
حفظ و ارتقاء امنيت شبكه اتوماسيون اداري 
مديريت نرم افزاري اداره كل 
پشتيباني از شبكه به صورت عمومي 
نگهداري و ارتقاء سخت افزاري اداره كل