امور اداري و كارگزيني

ثبت و ضبط آمار و اطلاعات منابع انساني در سيستم كامپيوتري

– تهيه احكام كارگزيني نظير استخدام، انتصاب، ارتقاء، خروج از خدمت، بازنشستگي، مرخصي و نظاير آن

– ثبت ورود و خروج پرسنل و رسيدگي به آن

– برنامه ريزي براي اخذ به موقع مدارك و تشكيل پرونده هاي استخدامي

– تهيه و تدوين برنامه‌هاي اجرايي آموزشي دوره‌هاي مصوب از سازمان

– نيازسنجي آموزشي بخش در سطح استان

– تهيه و تنظيم گزارش‌هاي لازم درخصوص نحوه ي اجراي دوره‌ها