امور مالي

 رسيدگي و نظارت بر كليه انساد هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

– تأمين اعتبار كليه اسناد مالي

– تكميل فرم درخواست وجه اعتبارات

– صدور چك اسناد اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي

– تنظيم حساب و دفترداري

– تهيه و تكميل فرم‌هاي عملكرد اعتبارات  

- تهيه و تنظيم ليست اسناد هزينه حقوق و مزاياي پرسنل

– نگهداري ضمانتنامه‌هاي بانكي – تهيه ليست‌هاي بيمه اي و ...