امين اموال و انباردار

پيگيري و هماهنگي اختصاص شماره و نصب برچسب اموالي به اموال ابتياع شده توسط سازمان 
ثبت كامل مشخصات اموال در نرم افزار 
تهيه و تنظيم صورتحساب اموال اسقاط و مازاد  
تحويل اموال خريداري شده و صدور قبض انبار و حواله