بودجه و اعتبارات

جمع آوري آمار و اطلاعات لازم درخصوص درآمدها و منابع آنها، مواد هزينه و مباني پرداخت ها و نيز طرحها، پروژه ها و برنامه هاي در حال اجرا 
برآورد و پيش بيني اعتبارات و هزينه‌ها در هر سال مالي در چارچوب ضوابط مقرر 
تخصيص اعتبارات در قالب موازين مربوط 
نظارت مستمر بر عملكرد بودجه جاري