دبيرخانه

ثبت نامه هاي ارباب رجوع 
دريافت و ارسال مكاتبات سازمان مركزي و ادارات استاني از طريق شبكه ديدگاه و دولت
نظارت بر نگهداري  و بايگاني سوابق و پرونده هاي واحدهاي تحت پوشش