كارپردازی

برنامه ريزي و بررسي نيازهاي تداركاتي از نظر كمي و كيفي 
آگاهي از قوانين و مقررات مالي، بازرگاني و تداركاتي دولتي و غير دولتي در زمينه خريد، فروش و تأمين كالا، لوازم و ملزومات، اخذ نيازهاي حوزه هاي مختلف براي اجناس، كالاها، تجهيزات و مواد