معاونت توسعه مديريت:

 
شرح وظایف:
 
- راهبري، هدايت و ايجاد زمينه هاي لازم به منظور تحقق برنامه‌هاي تحول اداري در ابعاد قوانين و مقررات، ساختار و تشكيلات، روش‌هاي انجام كار، آموزش و تجهيز نيروي انساني و تقويت مشاركت كاركنان با رويكرد مهندسي مجدد ساختارها و  فرآيندها در چارچوب ضوابط ابلاغي از سوي سازمان مركزي 
- توزيع و تخصيص بودجه بين واحدهاي مختلف و نظارت بر اجراي آنها 
- نظارت بر حسن جريان اداري و مالي اداره كل 
- بررسي و برنامه ريزي درخصوص نحوه تأمين نيروي انساني متخصص و كار آزموده