فرمت فایل / عنوان نمایش فایل دسته بندی
تمدید صدور اعلامیه تاسیس کارگاهی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
تعهد نامه متقاضیان پروانه تولید کارگاهی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
دریافت کارت مشاغل خانگی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
جواز تاسیس تشکیل تعاونی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
رویدادهای فرهنگی مرتبط باصنایع دستی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
شرکت های فعال بازرگانی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
صدور پروانه تاسیس کارگاهی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
صدورکارت شناسایی صنعتگران وهنرمندان صنایع دستی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
صدور پروانه تولید کارگاهی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
صدور مجوزصنایع دستی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
فرایند بیمه فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
ثبت نام دوره های آموزش حضوری صنایع دستی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
اطلاع رسانی به هنرمندان و صنعتگران در مورد تسهیلات بانکی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
اتحادیه های مرتبط با صنایع دستی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
بیمه ی هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
تعهد نامه متقاضی تاسیس کارگاهی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی
تاسیس شرکت تعاونی های مرتبط با صنایع دستی فرم ها، قوانین و مقررات صنایع دستی