معرفی معاونت

نام و نام خانوادگی معاون:

 عکس:

شماره های تماس حوزه:

 شرح وظایف:

برنامه ریزی، هماهنگی و تقسیم کار بین کارکنان و راهنمایی و آموزش آنها

- تبیین و تصریح موازین، مقررات و اصول ناظر بر انجام فعالیت های گردشگری در سطح استان برای کارکنان تحت سرپرستی بر اساس موازین و مقررات تعیین شده

- برنامه ریزی و تعیین مکانیسم های اجرایی برای گردآوری آمار و اطلاعات و سایر شاخص های ضروری گردشگران داخلی و خارجی و...

- بررسی پتانسیل و ظرفیت های گردشگری استان و راه های بسط و توسعه آنها و ارائه نظرات ، پیشنهادات و طرحهای لازم به حوزه ستادی سازمان و سایر واحدهای ذی ربط

- برنامه ریزی و انجام اقدامات اجرائی لازم برای نظارت مستمر بر نحوه فعالیت اماکن اقامتی، هتل ها، مهمانسراها، دفاتر مسافرتی و چگونگی رعایت استانداردها توسط آنان بر اساس دستور العمل ها و مقررات مربوط

- بررسی نظرات و پیشنهادات گردشگران به صورت ادواری و انجام اقدامات اصلاحی لازم برای رفع کاستی ها و ارتقاء سطح خدمات

- ارائه و اجرای راهکارهای لازم برای جلب همکاری تشکل های غیر دولتی در حفظ و توسعه فعالیت های زیر بنائی گردشگری در سطح استان با همکاری سایر معاونت ها

- راهنمایی، هدایت و حمایت متقاضیان برای ایجاد و توسعه فعالیت های گردشگری در سطح استان

- ارزشیابی فعالیت ها، طرح ها و برنامه های گردشگری استان به صورت ادواری

- ارزشیابی عملکرد کارکنان و هدایت آنها

- ارائه گزارش های تخصصی از وضعیت و شرایط، امکانات و نیازهای گردشگری در سطح استان و تسهیلات گردشگری، همچنین آمارهای کمی و کیفی گردشگران