انجمن های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

 از سال 1353انجمن های میراث فرهنگی به صورت محدود با عنوان «انجمن حفظ آثار باستانی بخش ها دهات» فعالیت داشتند. در بند 21 ماده 3 قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی كشور مصوب  1/2/67 با عنوان ( ایجاد و گسترش انجمن های میراث فرهنگی در سطح كشور ) فعالیت این انجمن ها قانونمندتر گردید. در پی آن ، اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی كشور مصوب 3/7/73 از طرف شورای سازمان میراث فرهنگی كشور تدوین و اجرایی گردید:

اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی كشور مصوب 3/7/73 شورای سازمان میراث فرهنگی كشور