انجمن های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - ماده 6- شرایط عضویت اعضاء و تشكیل جلسات:

ماده 6- شرایط عضویت اعضاء و تشكیل جلسات:

1. مدت عضویت در انجمن 3  سال خواهد بود.

2. در صورتی كه انجمن تجدید انتخاب معتمدان و صاحب نظران محلی را تایید كند عضویت آنان به خودی خود برای دوره بعدی تمدید می شود و احتیاجی به صودر ابلاغ مجدد نخواهد بود.

3. دبیر انجمن مسئول پیوند دادن انجمن و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور است.

4. انجمن 1 نفر از اعضای خود را به عنوان نایب رئیس و 1 نفر را به عنوان حسابدار انتخاب می كند.

5. عضویت در انجمن افتخاری است.

6.جلسات عادی انجمن هر 3 ماه 1 بار و جلسات فوق العاده به پیشنهاد دبیر و موافقت و دعوت رئیس انجمن تشكیل خواهد شد.

7. جلسات انجمن با حضور بیش از یك دوم از اعضاء رسمیت خواهد یافت و تصمیمات آن با تایید اكثریت حاضر خواهد بود.

8. احكام عضویت معتمدان و صاحبنظران انجمن مراكز استان و موزه های مراكز استانها و موزه های سطح اداره كل را رئیس سازمان و انجمن های شهرستانها، بخشها، روستاها و سایر موزه ها و آثار تاریخی را مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان صادر خواهد كرد.

9. حسب مجوز رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری كشور عواید انجمن در نزدیك ترین بانك و به نام انجمن سپرده می شود و هرگونه پرداخت با امضای مشترك حسابدار و نماینده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محل در اجرای برنامه های تصویب شده سازمان صورت می گیرد.

این اساسنامه در 6 ماده در جلسه مورخ 3/7/73 شورای سازمان میراث فرهنگی كشور به تصویب رسید و از تاریخ تصویب سازمان میراث فرهنگی كشور آن را به اجرا می گذارد.