انجمن های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - ماده 3- وظایف و اختیارات انجمن ها:

ماده 3- وظایف و اختیارات انجمن ها:

1.آشنایی با قوانین و مقررات ناظر به پژوهش، حفظ و احیاء، معرفی و آموزش میراث فرهنگی كشور و فراهم نمودن زمینه های لازم برای انتقال آن به عموم.

2. بحث و بررسی و ارائه مشاوره فرهنگی و اجتماعی به منظور اجرای مطلوب برنامه های پژوهش ، حفظ و احیاء ، معرفی و آموزشی میراث فرهنگی در حوزه عمل خود با توجه به مقتضیات و امكانات محل و پیشنهاد آن به سازمان.

3. سعی در شناسائی و شناساندن وجوه ناشناخته میراث فرهنگی محل.

4. تشویق و ترغیب مردم به رعایت احترام میراث فرهنگی و حفظ و صیانت آن.

5.مشورت و پیدا كردن راه های عملی برای جلوگیری از هر گونه اقدام غیرقانونی در زمینه حفاری های غیر مجاز ، تخریب آثار تاریخی ، خرید و فروش اموال فرهنگی و پیشنهاد آن به سازمان.

6. بررسی طرق جلب مساعدت های مادی و معنوی مردم و پیشنهادی آن به سازمان.

7. همكاری با هیأتهای تخصصی و كارشناسان و بازرسان اعزامی از سوی سازمان.

8. همكاری با نهادها و ارگانهای محلی و جلب مساعدت همه جانبه آنان برای دستیابی به اهداف انجمن.

9. پیشنهاد موارد مصرف عواید مالی انجمن به سازمان و هزینه آن بر اساس آئین نامه ای كه پس از تصویب هر انجمن و تایید سازمان میراث فرهنگی كشور قابل اجراء است.

10. انجام دادن سایر اموری كه در حدود مقررات از سوی سازمان به انجمن ارجاع می شود.