انجمن های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری - ماده 5- اعضاء:

ماده 5- اعضاء:

در هر یك از مراكز استان ها،  شهرستانها، شهرها، بخش ها، روستاها انجمن میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بدین شرح تشكیل می شود:

الف- اعضای انجمن مراكز استانها :

1. استاندار ( رئیس انجمن)

2. مدیر كل میراث فرهنگی استان (دبیر)

3. شهردار مركز استان.

4. رئیس دانشگاه یا مركز آموزش عالی استان.

5. رئیس كل دادگستری استان.

6. رئیس شورای اسلامی استان.

7. مدیركل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.

8. مدیر كل راه و شهرسازی استان.

9. مدیر كل اوقاف و امور خیریه استان.

10. مدیر كل آموزش و پرورش استان.

11. مدیر كل صداو سیمای استان.

12. مدیر كل حفاظت محیط زیست.

 13. پنج نفر از صاحبنظران و علاقمندان به پیشنهاد مدیر كل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و تصویب اعضاء.