معاونت میراث فرهنگی

نام و نام خانوادگی معاون:

شماره های تماس حوزه:

عکس معاون 

شرح وظایف حوزه 

1- انجام پژوهشهای باستان شناسی، کاوش های علمی، مردم شناسی و هنرهای سنتی با هماهنگی و همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی 

 

2-بررسی و شناسایی محوطه ها، تپه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و تهیه فهرست جامع از آنها و نقشه باستان شناسی

 

3-بررسی، شناسایی، ثبت و حفاظت از آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی تاریخی کشور 

 

4-تهیه و اجرای طرحهای لازم به منظور حراست، تعمیر و احیاء آثار، بناها و مجموعه های با ارزش فرهنگی، تاریخی 

 

5-اظهار نظر در کلیه طرحهای عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق فرهنگی و تاریخی و موافقت نهایی درباره محوطه ها و بافت ها و اماکن فرهنگی، تاریخی ارزشمند در موارد مذکور و جلوگیری از هرگونه تخریب آنها 

 

6-تعیین حریم بناها، مجموعه ها و محوطه ها  و تپه های تاریخی ثبت شده و ضوابط خاص معماری و طراحی داخل حریم 

 

7-معرفی آثار با ارزش فرهنگی، تاریخی از طریق موزه ها و نمایشگاه ها 

 

8- ایجاد و توسعه موزه ها 

 

9-ایجاد مرکز اسناد و مدارک علمی، نقشه ها، تصاویر بناها و ... میراث فرهنگی جهت ارائه خدمات علمی و تحقیقاتی در این زمینه 

 

10-چاپ و نشر مطالعات و تحقیقات انجام یافته و استفاده از وسایل سمعی و ارتباط جمعی جهت معرفی و شناساندن ارزش های میراث فرهنگی 

 

11-تنظیم و اجرای برنامه های آموزشی جهت آماده سازی نیروهای کارآمد در زمینه های مرتبط با میراث فرهنگی با هماهنگی دستگاه های ذیربط 

 

12-تشویق مردم به مشارکت در فعالیت های مربوط به شناسایی، حفظ و احیاء میراث فرهنگی و نظارت بر آن 

 

13-ایجاد و گسترش انجمن های میراث فرهنگی در سطح استان 

 

14-شناسایی و در اختیار گرفتن کلیه اموال ارزشمند فرهنگی، تاریخی استان که جزء میراث فرهنگی محسوب می گردد و توسط دستگاه های مسئول ضبط شده است 

 

15-برقراری ارتباط و مبادلات علمی و فرهنگی با دانشگاه ها و موسسات و نهادهای مرتبط با هماهنگی پژوهشگاه 

 

16- همکاری با یگان پاسداران میراث فرهنگی در جهت حفظ و نگهداری محوطه ها و آثار میراث فرهنگی استان عملکرد