فرمت فایل / عنوان نمایش فایل دسته بندی
آیین نامه ایجاد-اصلاح-تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری ضوابط تاسیسات گردشگری
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تاسیسات گردشگری ضوابط تاسیسات گردشگری
صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتي ضوابط تاسیسات گردشگری
صدور پروانه بهره ضوابط تاسیسات گردشگری
صدور پروانه بهره برداري واحد پذيرايي ضوابط تاسیسات گردشگری
گردش کار اعطای مجوز تاسیسات گردشگری ضوابط تاسیسات گردشگری
سفره خانه ضوابط تاسیسات گردشگری
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻨﻜﻮر ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻟﺒﺎس ضوابط تاسیسات گردشگری
قرارداد گشت های خارجی ضوابط تاسیسات گردشگری
قرارداد گشت های داخلی ضوابط تاسیسات گردشگری
قرارداد ارائه خدمات مسافرت به امارات متحده ضوابط تاسیسات گردشگری
ظوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمان های سراسر کشور ضوابط تاسیسات گردشگری
ظوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی مهمانخانه های سراسر کشور ضوابط تاسیسات گردشگری
ظوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرهای سراسر کشور ضوابط تاسیسات گردشگری
ضوابطمعماری،ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمان ضوابط تاسیسات گردشگری
ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی واحدهای پذیرایی ضوابط تاسیسات گردشگری
ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی هتل ضوابط تاسیسات گردشگری
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ضوابط تاسیسات گردشگری
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي ضوابط تاسیسات گردشگری
شرح ارائه خدمات ، مشخصات و ضوابط فنی ، بهداشتی ،تجهیزاتی و درجه بندی متل های کشور ضوابط تاسیسات گردشگری