ضوابط تاسیسات گردشگری

pdf
آیین نامه ایجاد-اصلاح-تکمیل و درجه بندی و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری
docx
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تاسیسات گردشگری
docx
صدور مجوز دفاتر خدمات مسافرتي
docx
صدور پروانه بهره
docx
صدور پروانه بهره برداري واحد پذيرايي
jpg
گردش کار اعطای مجوز تاسیسات گردشگری
pdf
سفره خانه
pdf
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﻛﻨﻜﻮر ﻣﻘﻄﻊ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ رﺷﺘﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺎرﭼﻪ و ﻟﺒﺎس
pdf
قرارداد گشت های خارجی
pdf
قرارداد گشت های داخلی
pdf
قرارداد ارائه خدمات مسافرت به امارات متحده
pdf
ظوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمان های سراسر کشور
pdf
ظوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی مهمانخانه های سراسر کشور
pdf
ظوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی مهمانپذیرهای سراسر کشور
pdf
ضوابطمعماری،ساختمانی و درجه بندی هتل آپارتمان
pdf
ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی واحدهای پذیرایی
pdf
ضوابط معماری،ساختمانی و درجه بندی هتل
pdf
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ دﻓﺎﺗﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺴﺎﻓﺮﺗﻲ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي
pdf
ﺷﺮح وﻇﺎﻳﻒ راﻫﻨﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮدﺷﮕﺮي
pdf
شرح ارائه خدمات ، مشخصات و ضوابط فنی ، بهداشتی ،تجهیزاتی و درجه بندی متل های کشور