فرمت فایل / عنوان نمایش فایل دسته بندی
آیین نامه اجرایی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
آیین نامه نظارت بر تاسیسات و فعالیت های دفاتر خدمات مسافرتی, سیاحتی, جهانگردی و زیارتی  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
شرح وظایف راهنمایان گردشگری  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
شرح وظایف مدیر فنی خدمات مسافرتی و گردشگری  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
شیوه نامه معرفی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی جهت دریافت جایزه صادراتی  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
ضوابط درجه بندی واحدهای پذیرایی واقع در مسیرهای جهانگردی  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
فرم تعهد نامه ثبتی مشترک تاسیسات گردشگری  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
مدارک لازم جهت صدور مجوز تاسیسات گردشگری  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
آئین نامه اجرایی برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت گردشگری  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
استاندارد کیفیت خدمات گردشگری  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
شرح ارائه خدمات، مشخصات و ضوابط فنی، بهداشتی، تجهيزاتی و درجه بندی متل های کشور (اقامتگاه بين راهی)  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری
شیوه نامه اجرایی صدور پروانه بهره برداری بند ب دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی  فرمها، قوانین و مقررات معاونت گردشگری