معاونت صنایع دستی و شرح وظایف

شرح وظایف :

1. برنامه ریزی، تنظیم راهبردها، سیاستها، خط و مشی ها و ضوابط به منظور توسعه كمی و بهبود كیفی صنایع دستی استان.

2. برنامه ریزی در جهت حمایت از توسعه كمی و كیفی محصولات صنایع دستی و هنرهای سنتی و بویژه در حوزه صادرات.

3. برنامه ریزی و نظارت به منظور ترویج صنایع دستی و هنرهای سنتی و ایجاد تحول در طرحها و تولید و عرضه محصولات با حفظ اصالت ملی و موارد مصرف آنها به ویژه در معماری و شهر سازی.

4. برنامه ریزی در جهت تدوین استاندارد های لازم برای مواد اولیه و روش های تولید و صدور گواهینامه های درجه كیفیت صنایع دستی و هنرهای سنتی با همكاری م‍وسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی.

5. برنامه ریزی در جهت حفظ حقوق هنرمندان صنایع دستی و حمایت از مالكیت معنوی و فكری آنها با همكاری مراجع ذیربط.

6. هماهنگی در جهت جلب مشاركت مردم و بخش خصوصی و دولتی در جهت سرمایه گذاری داخلی و خارجی در تولید و بازاریابی صنایع دستی با واحدهای ذیربط.

7. انجام مطالعات لازم در خصوص چگونگی گسترش و حضور مؤثر در بازارهای جهانی به منظور افزایش سهم ایران در بازار جهانی.

8. بررسی و تعیین خط مشی های لازم در جهت تحقیق و پژوهش در خصوص هنرهای سنتی و صنایع دستی.

9. تهیه ضوابط، مقررات، آئین نامه ها، و نظام نامه های هدایتی و حمایتی هنرهای سنتی و صنایع دستی.

10. برنامه ریزی در جهت حمایت از هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی استان.

11. هماهنگی با مراجع ذیربط در خصوص اعطای درجه هنری به هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی  در چارچوب قوانین و مقررات.

12. تبادل ارتباط و مبادلات علمی، فرهنگی و فنی با دانشگاه ها، مؤسسات و نهادهای مرتبط با صنایع دستی در سطح ملی و بین المللی.

13. برنامه ریزی برای ایجاد پایگاههای اطلاع رسانی به منظور معرفی صنایع دستی.

14. نظارت بر كارگاههای تولیدی و آموزشی صنایع دستی استان.

15. برنامه ریزی برای ایجاد مراكز اسناد و مدارك صنایع دستی و هنرهای سنتی.

16. صدور مجوز فعالیت شركتها و موسسات فعال در زمینه صنایع دستی و هنرهای سنتی و نظارت بر نحوه فعالیت آنها.

17. صدور مجوزهای سه گانه صنایع دستی، گواهی پایان دوره آموزشی و انجام حمایت های لازم.