مناطق نمونه گردشگری

فراخوانی داده ها ...
ردیف نام منطقه میزان سرمایه گذاری پیش بینی شده به میلیارد ریال میزان سرمایه گذاری انجام شده به میلیارد ریال وسعت اراضی هکتار در صد پیرفت فیزیکی اشتغال پیش بینی شده نفر
1 منطقه نمونه گردشگری بین المللی طرلاب و فرودگاه قم 6500 1000 2960 فاز یک 50درصد 3000
2 منطقه نمنه گردشگری بین المللی دستجرد 700 500 30هکتار در فاز یک و150هکتار فاز توسعه فاز یک 60درصد و دارای مطالعات جامع مصوب 200
3 منطقه نمونه گردشگری طایقان 1000 0 56هکتار در فاز یک 0 0
4 منطقه نمونه گردشگری ابتدای عوارضی قم تهران 5000 0 100 دارای مطالعات طرح امکان سنجی مصوب 0
5 منطقه نمونه گردشگر ی حوض سلطان 2000 10 100 دارای طرح مطالعات جامع 2000
6 منطقه نمونه گردشگری جمکران 100 3 10 دارای طرح مصوب جامع 600
7 منطقه نمونه پلنگ دره 100
8 منطقه نمونه گردشگري قاهان 30
9 منطقه نمونه گردشگري کرمجگان 50
10 منطقه نمونه گردشگري کهک 50
11 منطقه نمونه گردشگري خلجستان نایه 92هکتار دولتی15 هکتار خصوصی
12 منطقه نمونه گردشگری دیر گچین 1000 4 100 دارای طرح مصوب جامع 500