براساس آمار و اطلاعات، ميانگين بارندگى ساليانه در سطح استان قم در يک دوره ده ساله 135 ميليمتر بوده که اين ميزان نيز به علت اختلاف ارتفاع در نواحی مختلف متفاوت است.
هر قدر که از غرب به شرق و از جنوب به شمال استان حرکت کنيم از مقدار بارش کاسته می‏شود، پراکندگى بارش سالانه در سطح استان به گونه اى است که 74 درصد بارش سالانه در فصول بهار و زمستان بوده و کم باران ترين فصل سال را تابستان با بارش حدود 9/1 ميليمتر تشکيل می‏دهد. با در نظر گرفتن ميزان اندک بارش در استان به علت هم جوارى با مناطق کويرى و وزش بادهاى گرم و خشک از طرف کوير ميزان متوسط تبخير ساليانه در حدود 300 ميليمتر برآورد شده است.