او در سال ۱۲۸۰ قمری در شهرستان قم متولد شده و بعد از گذراندن مقدمات، به سامرا رفت و در درس مرحوم میرزای بزرگ شیرازی و پس از رحلت او در درس مرحوم فشارکی حاضر شد و سپس به نجف رفته و از درس مرحوم آخوند خراسانی استفاده نموده است و در سال ۱۳۲۲ قمری به قم بازگشت و بر اثر علمیّت بالا و مقامات زهد و تقوای معنوی که داشت در نزد عموم طبقات، از احترام خاصی برخوردار بود. او در مسجد جامع قم اقامه جماعت می‎نمود و عهده‎ دار قضاوت و حل و فصل خصومات و منازعات بین مردم بود. تا بالاخره در مسافرت تابستانی که به محلات داشتند در سال ۱۳۶۰ قمری از دنیا رفتند و پیکر پاکش بعد از حمل به قم در رواق حرم نزدیک قبر مرحوم حائری مدفون گردید.