مفاخر برجسته قم - مجد الملك قمي

مجد الملك قمي

مجد الملك، وزارت بركيارق پسر ملكشاه را در دروه سلجوقي بر عهده داشت و نسبت به سادات و علويان توجه خاصي نشان مي داد. مجد الملك در صدد بود دست اندازي امراي لشكري و سران طوايف مختلف سلجوقي به امور را محدود نمايد و نظام اداري را تقويت كند. به خاطر اين، امراي لشكري و سران طوايف توطئه اي را طرح ريزي نمودند و او را كشتند.