مفاخر برجسته قم - آذر بيگدلي (متولد 1134 هجري)

آذر بيگدلي (متولد 1134 هجري)

لطفعلي آذر بيگدلي در اصفهان متولد شد و در قم به تحصيل پرداخت. به علت مهارت وي در شعر و ادب، به دربار شاه سليمان دوم و شاه اسماعيل سوم صفوي راه پيدا كرد. سبك وي در سرودن شعر، سبك قديم و خراساني مي باشد. تذكره آتشكده وي شامل شرح حال عده اي از شاعران قديم و معاصر آذر بيگدلي است. اثر ديگر وي مثنوي «يوسف و زليخا» است.