مفاخر برجسته قم - آيت الله بروجردي

آيت الله بروجردي 

پس از رحلت آيت الله حائري براي جلوگيري از هم پاشيدن حوزه، سه تن از علماي بزرگ حوزه، يعني آيت الله حجت، آيت الله صدر، و آيت الله خوانساري مشتركاً سرپرستي حوزه را عهده دار شدند، در شرايطي كه هنوز رضاخان در رأس قدرت بود.

هشت سال پس از رحلت آيت الله حائري، به دعوت و تقاضاي علماي بزرگ قم، آيت الله بروجردي سرپرستي حوزه علميه قم را به عهده گرفت كه همزمان با حكومت محمدرضا پهلوي بود. اين مرجع بزرگ، گذشته از سر و ساماني كه به حوزه داد، به تربيت شاگردان و انجام امور مذهبي و فرهنگي كه منشأ آثار مذهبي، فرهنگي و عمراني بسيار در قم و ساير شهرهاي ايران و حتي خارج از كشور بود پرداخت.